ምላሽ ሓበሬታኹም ንደሊ!

ናይ ምሽጥራውነት ምልክታ፡

ኣብዚ ዳህሳስ ዝቐርብ መረዳእታ ከም ህዝባዊ መረዳእታ ስለዝሕሰብ ንህዝቢ ክቐረብ ይኽእል እዩ፡፡ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ህዝባዊ መረዳእታ ሕጊ RCW ምዕራፍ 42.56 ረኣዩ፡፡ መረዳእታኹም ብከመይ ከም እነመሓድሮ ተወሳኺ መረዳእታ ንምካብ ናይ ምሽጥራውነት መግለፅና ረኣዩ፡፡ (http://www.seattle.gov/privacy)

ካብ ዳውንታውን ዝመፁን ዝኸዱን ሰባት ኣብ ናይ መጎዓዝያ ስርዓትና ብዝግበሩ ዓበይቲ ለውጥታት ዝተፈለላዩ ምስትኽኻላት ገይሮም እዮም፡፡

ብኽብረትኩም ናይ ትራፊክ መረዳእታ ብኸመይ ከም እትረኽቡን ዝገበርክዎም ለውጥታት ንክንርዳእ ሓግዙና፡፡

እዚ ድማ ቅሩብ ደቓይቕ ዝወስድ እንትኸውን ምላሽ ሓበሬታኹም ድማ ብኸመይ ከም እንትልምን ኣብ ዳውንታውን ሲያትል ብቐፃሊ ንዝግበሩ ለውጥታ ንክንዳለ ይሕግዘና፡፡

Question Title

* 1. ኣብ ዳውንታውን ሲያትል ብዛዕባ ዘሎ ናይ ጉዕዞ ኩነታት ብኸመይ ትፈልጡ? (ኣብ ዝምልከተኩም ኩሉ ምልክት ግበሩ)

Question Title

* 2. ናብ ሲያትል ዳውንታውን እትገብሮ ምንቅቓስ ከመይ ነይሩ?

Question Title

* 3. እዞም ዝስዕቡ ናይ መጎዓዝያ ፕሮጀክታት ኣብ ጉዕዞኹም ፅልዋ ነይርዎምዶ (ዝነውሐ ወይ ዝሓፀረ ናይ ጉዕዞ ሰዓት፣ ሓድሽ ናይ ኣውቶቡስ ደው መበሊ ወይ መስመር፣ ወዘተ)?

Question Title

* 4. ብምኽንያት ሲያትል ስኪዝ ናይ ጉዕዞ መንገዲ ባህሪኻ ለውጢካዶ (ብኻልእ መዳይ ምጉዓዝ፣ ኣብ መዓልቲ ካልእ ሰዓት ምጥቃም፣ ብርሕቐት ምስራሕ፣ ወዘተ)?

Question Title

* 5. እወ እንተድኣ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብቲ ካልእ ግዘ ንላዕሊ እትጥቀመሉ ናይ ጉዕዞ ስትራተጂ ኣየናይ እዩ? (ኣብ ዝምልከተኩም ኩሉ ምልክት ግበሩ)

Question Title

* 6. ብዛዕባ ናይ ትራፊክ ፅዕንቶን መጎዓዝያ መማረፂ?

Question Title

* 7. ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ታሕቲ ሲያትል ንምኻድን ንምምላስን ብዝሓሸ መልክዑ ንምኻድ ዝሕግዙ ሓሳባት ለውኹም ዶ?

Question Title

* 8. ብዛዕባኹም ቅሩብ ንገሩና! እዞም ኣብ ታሕቲ ዝተቐመጡ መረዳእታታት ምቕራብ ብምርጫኹም እንትኸውን፣ እንተኾነ ግና ኣብ ዳህሳስ መን ከም ዝተሳተፈ ንምፍላጥ የኽእል፡፡

Question Title

* 9. ዓርስኻ ኣበየኑ ጾታ ተለሊ?

Question Title

* 10. ሕጂ ዕድመኻ ክንደይ እዩ?

Question Title

* 11. ሓፈሻዊ ናይ ገዛኻ እቶትት ክንደይ እዩ?

T