Chúng tôi muốn nghe phản hồi của quý vị!

Thông báo về Quyền Riêng tư:
Thông tin cung cấp trong khảo sát này được xem là tài sản công cộng và có thể bị tiết lộ công khai. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Đạo luật về Hồ sơ Công, RCW Chương 42.56. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi quản lý thông tin của quý vị, hãy đọc Tuyên bố về Quyền Riêng tư của chúng tôi.
Mọi người đi tới hoặc đi qua khu vực trung tâm thành phố đã thựchiện một số điều chỉnh để đáp ứng những thay đổi lớn trong hệ thống giao thông của chúng tôi.
Vui lòng giúp chúng tôi tìm hiểu cách quý vị nhận thông tin giao thông của mình và các thay đổi mà quý vị đã thực hiện trong việc đi lại.
Khảo sát này chỉ mất vài phút và sự phản hồi của quý vị sẽ giúp chúng tôi cải thiện cách tất cả chúng ta lập kế hoạch và chuẩn bị cho các thay đổi về giao thông vận tải trong tương lai ở trung tâm thành phố Seattle.

Question Title

* 1. Quý vị thường tìm hiểu về các điều kiện đi lại hiện tại ở trung tâm thành phố Seattle như thế nào? (chọn tất cả các đáp án phù hợp)

Question Title

* 2. Việc đi lại trong khu vực trung tâm thành phố Seattle đối với quý vị như thế nào?

Question Title

* 3. Có dự án giao thông nào sau đây ảnh hưởng tới các chuyến đi của quý vị không (thời gian đi lại ngắn hơn hoặc dài hơn, các bến xe buýt mới hoặc các địa điểm tuyến đường mới v.v.?)

Question Title

* 4. Vì Seattle Squeeze, quý vị đã thay đổi bất kỳ điều gì trong hành vi đi lại của mình (đi lại bằng một phương tiện giao thông khác, thời gian khác trong ngày, làm việc từ xa v.v.) hay không?

Question Title

* 5. Nếu có, các chiến lược đi lại nào hiện nay quý vị sử dụng nhiều hơn so với trước đây? (vui lòng chọn tất cả các đáp án phù hợp)

Question Title

* 6. Quý vị nhận thông tin về các tác động giao thông và các lựa chọn đi lại từ đâu?

Question Title

* 7. Đâu là các ý kiến của quý vị nhằm giúp chúng tôi cải thiện cách quý vị đi đến và đi lại trong khu vực trung tâm thành phố Seattle hiện nay?

Question Title

* 8. Hãy cho chúng tôi biết thêm một chút về bản thân quý vị! cung cấp thông tin dưới đây là không bắt buộc, nhưng những gì quý vị chia sẻ sẽ giúp chúng tôi hiểu được ai là người đã tham gia vào khảo sát ngắn này.

Question Title

* 9. Quý vị nhận mình thuộc giới tính nào?

Question Title

* 10. Độ tuổi hiện nay của quý vị là gì?

Question Title

* 11. Tổng thu nhập trong gia đình của quý vị là bao nhiêu?

T