Gusto naming marinig ang inyong feedback!

Abiso sa Privacy:
Ang impormasyon na ipinagkakaloob sa survey na ito ay ikinokonsiderang isang pampublikong rekord at maaaring sumailalim sa pagpapahayag sa publiko. Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang Public Records Act, RCW Chapter 42.56. Para lubos pang matutunan kung paano namin pinamamahalaan ang inyong impormasyon, basahin ang aming Pahayag sa Privacy.

Ang mga taong bumibiyahe papunta at dumadaan sa loob ng downtown ay kinailangang magsagawa ng maraming mga pagbabago sa aming system ng transportasyon.

Mangyari lang tulungan kaming maunawaan kung paano ninyo nakukuha ang inyong impormasyon tungkol sa trapiko at sa mga pagbabagong ginawa ninyo para makaikot-ikot.

Ito ay tatagal lang ng ilang mga minuto at ang inyong feedback ay makakatulong sa amin na mapahusay ang paraan kung paano tayo lahat nagpaplano at maghanda para sa panghinaharap na mga pagbabago sa transportasyon sa downtown Seattle.

Question Title

* 1. Paano ninyo karaniwang nalalaman ang tungkol sa kasalukuyang mga kondisyon sa pagbiyahe sa downtown Seattle? (piliin ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 2. Ano ang palagay mo sa pag-ikot ikot mo sa downtown Seattle?

Question Title

* 3. May alinman ba sa mga sumusunod na proyekto sa transportasyon ang naka-apekto sa inyong mga biyahe (mas matagal o mas mabilis na oras ng pagbiyahe, mga bagong bus stop o lokasyon ng ruta, atbp.?)

Question Title

* 4. Bilang resulta ng Seattle Squeeze, may binago ba kayong anumang parte ng inyong gawi sa pagbiyahe (bumiyahe sa ibang paraan, sa ibang oras, nagtrabaho nang malayo sa opisina o remote, atbp.)?

Question Title

* 5. Kung oo, aling mga estratehiya sa pagbiyahe ang mas madalas ninyong ginagamit ngayon kaysa dati? (piliin ang lahat ng naaangkop)

Question Title

* 6. Saan kayo nakakakuha ng impormasyon tungkol sa mga epekto ng traffic at mga opsyon sa pagbiyahe?

Question Title

* 7. Ano ang inyong mga ideya kung paano namin mapapahusay ang paraan kung paano kayo nakakapunta at dumadaan sa downtown Seattle ngayon?

Question Title

* 8. Magsabi ng kaunti pa tungkol sa inyong sarili! Ang pagbibigay ng impormasyon sa ibaba ay opsyonal, pero ang ibabahagi ninyo ay makakatulong sa amin na maunawaan kung sino ang mga sumali sa maiksing survey na ito.

Question Title

* 9. Sa aling kasarian kayo makikilala?

Question Title

* 10. Ano ang inyong edad ngayon?

Question Title

* 11. Ano ang kabuuang kita ng inyong sambahayan?

T