Yaada keessan ni barbaanna!

Hubachiisa Dhuunfaa:

Odeeffannoon qorannoo kana keessatti dhiyaatan akka galmee hawaasaatti waan yaadamaniif kan ummatatti dhiyaatee argan ta’uu malu. Odeeffannoo dabalataaf, Lapsii Galmeewwan Hawaasaa RCW Boqonnaa 42.56 ilaalaa. Akkamitti akka odeeffannoo keessan qabannurratti hubannoo argachuudhaaf, ejjennoo dhimma dhuunfaa keenyaa ilaalaa.
Namoonni gara handhuura magaalattiitti deemanis ta’e keessa darban jijjiiramoota gurguddoo sirna geejjibaa keenya irratti taasifne waliin sirreeffamoota baayyee taasifachuun isaanirraa eegama.
Bakka deemaa jirtan ga’uudhaaf odeeffannoo haala tiraafikaa akkamiin akka argataniifi jijjiirama taasistan akka hubachuuf dandeenyuuf nu gargaaraa maaloo.
Kun daqiiqaawwan lamaan tokko fudhachuu dhimma qabu ta’ee yaadni isin kennitan ammoo jijjiiramoota sirna geejjibbaa handhuura magaalaa Siyaatil keessatti karoorfannuufi qopheessinu akka foyyeessinuuf nu gargaara.

Question Title

* 1. Haalawwan imala hadhuura magaalaa walakkaa Siyaatil keessaa yeroo ammaa akka addaatti akkamiin hubattuu? (Kan ilaallatu hunda filadhaa)

Question Title

* 2. Handhuura magaalaa Siyaatil keessa deemuun isiniif akkamitti ilaalama?

Question Title

* 3. Pirojektoota geejjibaa itti aanana kanneen keessaa kamiyyu kan imala kee irraan dhiibbaa geessisan jiruu (caalaa dheeraa ykn yeroo imalaa gababaa, bakka dhaabbannaa baasii haaraa ykn toora bakka bakkaa, kkf.?)

Question Title

* 4. Sababa Siyaatil walitti butuutiin, akkaataa kanaan dura ittiin imalaa turtan (bifa birootiin imaltanii, guyyaa keessaa yeroo gara garaatti, fakeenyarraa hojjechuu, kkf.) keessaa hanga tokko jijjiirtanittuu?

Question Title

* 5. Yoo eyyee ta’e, kan kanaan dura fayyadmaa turtan caalaa tarsiimoo imalaa akkamii yeroo ammaa kana kan caalaa fayyadamaa jirtan? (Kan ilaallatu hunda filadhaa)

Question Title

* 6. Waa’ee dhiibbaawwan tiraafikaafi filannoowwan ittiin imalanii ilaalchisee odeeffannoo eessaa argattu?

Question Title

* 7. Yeroo ammaa kanatti akkamitti akka magaalaa Siyaatil keessa deemtan foyyeessuuf gargaaruu keessatti yaadni keessan maalidhaa?

Question Title

* 8. Mee waa’ee keessan hanga tokko nutti himaa! Odeeffannoowwan gadii kana dhiyeessuun filannoo irratti hundaa’a, garuu wanti nuuf qooddan garuu eenyutu akka qorannoo gabaabduu kana keessatti hirmaate hubachuuf nu gargaara.

Question Title

* 9. Saala akkamiin beekamtu?

Question Title

* 10.  Umuriin kee yeroo ammaa meeqaa?

Question Title

* 11. Galiin waliigalaa maatii keetii hangam?

T